TICTC picture logoHomepage arrow O projektu

O projektu

Tisk

Současná společnost prochází mnoha proměnami, které jsou způsobeny rychlým rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT). Začíná se hovořit o novém typu společnosti – tzv. informační nebo znalostní společnosti. Jedním z charakteristických rysů nově utvářené společnosti je jednak využívání prostředků ICT, jednak rozvoj lidských zdrojů či rozvoj lidského potenciálu, v němž důležitou úlohu hraje proces učení, resp. proces celoživotního učení. Integrace ICT do vyučování a učení je v současné době velkou výzvou pro rovněž pro speciální pedagogiku, resp. pro vzdělavatele lidí se specifickými vzdělávacími potřebami. Učitelé a další pedagogičtí pracovníci jsou klíčovými aktéry, kteří uvádějí inovace související s implementací ICT do konkrétní výuky či učení se.

Cílem projektu je vybavit učitele kompetencemi v oblasti práce s ICT, aby byli schopni zlepšovat a rozvíjet výuku takovým způsobem, který bude motivovat studenty se sluchovým postižením k učení a bude utvářet jejich kompetence učit se, protože právě tato kompetence je nezbytná pro plnohodnotný život v informační či znalostní společnosti.

Projekt přináší několik inovativních prvků do oblasti vzdělávání učitelů, kteří pracují se sluchově postiženými dětmi. Učitelé si budou moci například vyzkoušet možnosti ICT ve vzdělávání a vyučování, čímž se prohloubí jejich zkušenosti s výukou směřující k dovednostem potřebným k rozvoji celoživotního učení. Učitelé budou mít rovněž příležitost navázat díky ICT kontakty a spolupráci se svými kolegy z jiných zemí.